تاريخچه بلبرینگ

تاريخچه بلبرینگ
اختراع بیرينگ يا آنچه كه بنام بلبرينگ در صنعت شناخته شده است به هزاران سال قبل بر ميگردد . در آن زمان بشر دريافت كه حركت چرخشي به مراتب ساده تر از حركت لغزشي صورت مي پذيرد لذا اگر در وسائلي نظير چرخ ارابه ها و گاري ها يا سنگهاي آسياب قديمي از سنگ يا چوب بصورت گويچه ها ( ساچمه ) در آورده و ما بين قطعاتي كه نسبت به هم حركت دارند ، قرار دهد ، به مراتب انرژي كمتري مصرف شده و بر نيروي اصطكاك موجود مابين قطعات مزبور غلبه خواهد كرد .
بدين ترتيب در گذر زمان بتدريج ،گويچه ها بصورت كامل در آمده و با گرفتن حلقه هاي داخلي و بيروني و قطعاتي نظير قفسه ، شكل بیرينگ امروزي را بخود گرفتند .
بيشترپيشرفتهائيكهدرزمينةصنايعومهندسيصنايعدرجهانصورتگرفتهوياميگيردكهجزولاينفكقرنحاضرمي باشند بدون وجود بیرينگ ها كه تا حد زيادي بر نيروي اصطكاك موجود در تمامي ماشين آلات و صنايع ماشين سازي و الكتريكي و خانگي و در صنايع خودروسازي غلبه مي كند ، امكان پذير نبوده و با پيشرفت روز افزون در صنايع ماشين سازي و خودروسازي روز بروز بر اهميت وجود بیرينگ ها افزوده مي شود .
ازنظرتاريخيزماناختراعبیرينگهابطوردقيقمشخصنيستاماباوجودكشفياتوشواهدتاريخيميتوانگفتكهساختبیرينگبهدورانرومباستانبرميگرددكهپيشروانصنعتبیرينگدرآنزمانزندگيميكردهاند،زيراهنگاميكهدرسال 1928 درياچة “نمي ” (Nemi) خشك شد بر روي يكي از دو كشتي پاروئي كه از زمان امپراطور بزرگ روم كاليگولا باقي مانده بود بلبرينگي يافت شد كه تكيه گاههاي آن از چوب ساخته شده بود و داراي ساچمه هاي برنزي بود ، كه از نظر شكل نيز شبيه بلبرينگ هاي امروزي بوده است . احتمالاً اين بلبرينگ در زير مجسمة بسيار بزرگي براي حمل و يا چرخش آن قرار داده شده بود .
1500 سالبعدلئوناردوداوينچيفيلسوفورياضيدانايتاليائيدردورانحياتخودمحاسباتيبررويياتاقانهايغلطشيانجامدادكهبرحسبآنمحاسباتبلبرينگبصورتابتدائيساختهشدوميتوان گفت كه تا حدود اواخر قرن نوزدهم و تا زمان اختراع دوچرخه و چرخ خياطي ، ماشين بخار ، ماشين آلات نساجي و غيره اقدامات چنداني در تكميل و ساخت بیرينگ ها صورت نگرفته بود .
دراواخرقرننوزدهمباگسترشصنعتدوچرخهسازياولينتقاضابرايياتاقانهايبدوناصطكاك بود لذا در همين عرصه كارخانه هائي درانگلستان و آلمان شروع به ساختن ساچمه هاي فولادي كردند كه تقريباً در همين زمان نيز بلبرينگ به نسبت خيلي كم براي كارهاي مهندسي در امريكا ساخته مي شد . با اينكه دانش بشر در زمينة بیرينگ ها در سطح ابتدائي بود اما نياز به وجود اجسامي كه بتواند خصوصيات مربوطه را داشته باشند و به مقدار بسيار زيادي بر نيروي اصطكاك فائق آيد بيشتر احساس مي شد . بعدها دانشمندي بنام Robert stribeck تحقيقات اساسي در مورد مهندسي بیرينگ انجام داد در همين زمان بود كه گسترش صنعت اتومبيل سازي بهترين زمينة تقاضا براي اين محصول بود . بنابراين در عرض ده سال يعني از سال 1902 الي 1912 بيش از هفت نوع بیرينگ كه امروزه نيز مورد استفاده قرار ميگيرد ساخته شد .
باايجادتحولاساسيدرتكنولوژيطيسدههاينوزدهموبيستمبهجهتگسترشنيازهايبشريوپيشرفتسريعتكنولوژي در عرصه هاي صنايع ماشين هاي ابزار و افزار ، صنايع خودروسازي ، وسايل خانگي ، سازه هاي فضائي و بسياري از صنايع ديگر اين محصول نيز روزبروز تكامل يافته تر شد . چرا كه اين محصول رابطة تنگاتنگي با كارآئي دستگاهها و خودروهاي ساخته شده و ارتباط قريبي با ارتقاء سطح تكنولوژي بشري دارد .
البتهتوليدبیرينگهابصورتانبوه،مدرنواستانداردبهسال 1907 برميگردد. در اين سال مهندسي در يك كارخانه نساجي به سبب بروز مشكلاتي كه از شكستن بیرينگها در اثر خمش شفت متوجه خط توليد مي شد به فكر ساخت بیرينگي افتاد كه بتواند خود را با خمش شفت مطابقت دهدكهاينشخصDr. Sven Wingquistدكتر سوان وينكوئيست بنيانگذار شركت –- بلبـرينـگ SKF سوئـدبوده كهبهاخـتراعبلبرينـگهايخودتنـظيم دســتيافـت    Self aligning ball bearing . امروزه بیرينگها در انواع متنوع و مختلف در ابعاد بسيار وسيعي در سراسر دنيا توسط شركتهاي SKF توليد مي شود .
تضمينكيفيتوكارآئيمناسببیرينگهاتحتدورهاوشرايطپيچيدةبارهاياعمالشدهوشرايطاستثنائينظيركاردردرجهحرارتهايبحراني،خلاءومحيطهايخورندهوغيرهازدلائلعمدهاياستكهتأكيدبرگسترش دامنة مطالعات و تحقيقات و پيشرفت روز افزون در تكنولوژي ساخت بیرينگها در اين عرصه از صنعت را دارد .