انواع بلبرینگ و رولبرینگ

انواع بلبرینگ و رولبرینگ
1- بلبرینگ شیار عمیق
2- بلبرینگ تماس زاویه ای
3- بلبرینگ خود تنظیم
4- رولبرینگاستوانه ای
5- رولبرینگ مخروطی
6- رولبرینگ کروی
7- رولبرینگ توریدار
8- رولبرینگ استوانه ای کف گرد